തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ദിനാചരണയോഗത്തിൽ എസ്‌യുസിഐ(സി) എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ടി.കെ.സുധീർകുമാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു   Leave a comment

gst ekm 2.jpg

Advertisements

Posted July 15, 2017 by EKMSUCI in News, Recent, SUCI NEWS, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: