തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം കൂത്തമ്പലത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന മാനവ ശക്തി ചരിത്രപ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സംഘ ചിത്രരചന നടന്നു. പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ ടി. കലാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രമുഖ ചിത്രകാരന്മാരായ ആർ. പാർത്ഥസാരഥി വർമ്മ, സത് കലാ വിജയൻ, ആർട്ടിസ്റ്റ് വാസൻ, അഡ്വ. എരൂർ ബിജു, ബിജി ഭാസ്ക്കർ, ബിനു സി. മാധവ്‌, രശ്മി രവി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.   Leave a comment

മാനവ ശക്തി ചരിത്രപ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സംഘ ചിത്രരചനയിൽ നിന്ന് ഒരു ദൃശ്യം

Advertisements

Posted April 25, 2017 by EKMSUCI in SUCI NEWS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: