ബാദൽ സർക്കാർ -ന്റെ ഹട്ടാമല നാടിനുമപ്പുറം എന്ന നാടകം(പണമില്ലാത്തവരുടെ നാട്) മുളംതുരുത്തി കൊംസമോൾ നാടക സംഘം മാനവശക്തി ചരിത്ര പ്രദർശന വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ.   Leave a comment

Advertisements

Posted April 24, 2017 by EKMSUCI in AIDSO, Frontal Organisations, SUCI NEWS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: