എറണാകുളത്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ചീഫ് എൻജിനിയർ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ PCC LINE WORKERS UNION വിജയപ്രഖ്യാപനറാലി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി S സീതിലാൽ ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു   Leave a comment

pcc

Advertisements

Posted July 5, 2016 by EKMSUCI in AIUTUC, Frontal Organisations, News, Recent

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: