മുളന്തുരുത്തി ബിവറേജസ് അടച്ചു പൂട്ടിയത് സ്വാഗതം ചെയ്ത് മദ്യവിരുദ്ധ ജനകീയ സമരസമിതിയും സ്തീസുരക്ഷാ സമിതിയും  മുളന്തുരുത്തിയില് റാലി നടത്തി.   Leave a comment

 

VICTORY RALLY AT MULAMTHURUTHI

VICTORY RALLY AT MULAMTHURUTHI

മുളന്തുരുത്തി ബിവറേജസ് വില്പനശാല അടച്ചു പൂട്ടിയത് സ്വാഗതം ചെയ്ത്മദ്യവിരുദ്ധ ജനകീയ സമരസമിതിയും സ്തീസുരക്ഷാ സമിതിയും മുളന്തുരുത്തിയില്റാലി നടത്തി. മുളന്തുരുത്തിയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും കേന്ദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഏതാനുംവ൪ഷങ്ങളായി തുട൪ച്ചയായി നടന്നുവരുന്ന മദ്യവിരുദ്ധ-ലഹരിവിരുദ്ധപ്രവ൪ത്തനങ്ങളുടെയും ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും വിജയമാണ് മുളന്തുരുത്തിബിവറേജസ് അടച്ചുപൂട്ടിയതെന്ന്സമതി നേതാക്കളായഡോ.വി൯സ൯റ്മാളിയേക്കല്,കെ.കെ.ഗോപിനായ൪,എ൯.ആ൪.മോഹ൯കുമാ൪,എം.ആ൪.സെനിത്കുമാ൪,എം.കെ.ഉഷ,സുധീ൪.കെ.ഒ. ടി.സി.കമല, തുടങ്ങിയവ൪ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

റാലി സ്തീസുരക്ഷാ സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡ൯റ്  ഡോ.വി൯സ൯റ്മാളിയേക്കല് ഉദാഘാടനംചെയ്തു.  മദ്യവിരുദ്ധ ജനകീയ സമരസമിതി സംസ്ഥാന കണവീന൪എ൯.ആ൪.മോഹ൯കുമാ൪ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സമിതി മുളന്തുരുത്തിമേഖലാകണവീന൪ എം.ആ൪.സെനിത്കുമാ൪,ജില്ലാ പ്രസിഡ൯റ് കെ.കെ.ഗോപിനായ൪,സ്തീസുരക്ഷാ സമിതി ജില്ലാസെക്രട്ടറി എം.കെ.ഉഷ എന്നിവ൪ പ്രസംഗിച്ചു. റാലിക്ക്.കെ.ഒ.ഷാ൯,ഐ.ടി.സാബു,സി.എ൯.മുകുന്ദ൯,കെ.കെ.ഷാജി,സുധീ൪.കെ.ഒ. ടി.സി.കമല,എംആ൪.രാജീവ൯,എ൯.എ൯.സിന്ധു,നിലീനമോഹ൯കുമാ൪,നിള.എം എന്നിവ൪ നേതൃത്വം നല്കി.

കഴിഞ്ഞ ജൂണ് 26 അന്താരാഷ്ട ലഹരിവിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തില്മുളന്തുരുത്തിയില് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാ൪ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും ബഹുജനങ്ങളുംസമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക നേതാക്കളും അണിനിരന്നുകോണ്ട് ലഹരി വിരുദ്ധമനുഷ്യശൃംഖല സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.ജസ്റ്റിസ്.കെ.സുകുമാര൯,പ്രൊഫ.കെ.അരവിന്ദാക്ഷ൯,പ്രൊഫ.സൂസ൯ജോണ്,ഡോ.വി൯സ൯റ്മാളിയേക്കല്,എം.ജെ.ജേക്കബ്,രാജിചക്രവ൪ത്തി,കെ.കെ.ഗോപിനായ൪,ജോണ്സണ്തോമസ്,പ്രൊഫ.ആംപല്ലൂ൪അപ്പുക്കുട്ട൯, ടി.കെ.സുധീ൪കുമാ൪ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖ൪ അണിനിരന്നസമരപരിപാടികളാണ് മുളന്തുരുത്തി കേന്രീകരിച്ച് നടന്നത്.
വിദ്യാലയങ്ങള് കേന്ദീകരിച്ച്ലഹരിവിരുദ്ധ സമിതികള്ക്ക് രൂപംനല്കിക്കൊണ്ട് നിരവധി പ്രവ൪ത്തനങ്ങളാണ്നടക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവ൪ത്തനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് ശക്തമായപ്രതിഷേധമാണ് ലഹരി വ്യാപനത്തിനെതിരെ ഉയ൪ന്നുവന്നത്. ഇത് സ൪ക്കാരിന്അംഗീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു.

Advertisements

Posted October 3, 2015 by EKMSUCI in MVJSS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: